bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOSbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

img

Green Electricitybob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pretium ligula enim Donec orci. Tellus et pretium orci dui lorem ligula Curabitur ...Read more

img

Green Transportbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pretium ligula enim Donec orci. Tellus et pretium orci dui lorem ligula Curabitur ...Read more

img

Green Housesbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pretium ligula enim Donec orci. Tellus et pretium orci dui lorem ligula Curabitur ...Read more

Company Newsbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

06 April 2011:Fermentum non id et non semper Proin id interdum nibh ligula. Id platea dapibus pede leo nunc orci eget Donec tristique aliquet..

05 April 2011: Fermentum non id et non semper Proin id interdum nibh ligula. Id platea dapibus pede leo nunc orci eget Donec tristique aliquet..

Find us onbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Welcome to our sitebob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

Here is Another web templates to support Go Green project, we hope to involve everyone to make a difference in saving the Earth, thanks - Paarth

You CAN use this design for both personal or commercial purposes free of charge. You CAN copy, publish, distribute, convert and transmit this template. You CAN modify this template however you want but keep the footer link same.

Quick Services Listbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

 • Nec metus sed donec
 • Magna lacus bibendum mauris
 • Velit semper nisi molestie
 • Eget tempor eget nonummy
 • 赵海微微一笑,接着开口道:“大人太客气了,在下游历道武界,也不过就是想要找到更多对付鬼怪的方法罢了,当不得城主大人如此客气,在下在黑石领期间,一定会尊守黑石领这里的律法,请大人放心,当然,如果黑石领这里有什么鬼怪的事情,也可以让在下来解决,在下其实是很喜欢解决这些事情的,因为只有与鬼怪多交手,才能更好的了解鬼怪,找到一劳永逸的对付鬼怪的方法。”

  随着小蛮他们出现,赵海的身形也飞了起来,他转头对小蛮他们道:“把他们缠住,要是能杀就全都杀了,我去处理一些别的事情。”小蛮他们全都应了一声,随后直向何领主和那些青石城的一流高手冲了过去。

  象雄却是一声长啸,下一刻那人脚下的巨鹰就是一重,从天空中直往下掉去,那人也是一样,他就好像是身上被压了万斤重物一样,从天空中直往下掉去,随着他的惊喝,四周那些停在半空中的高手,也全都是一愣,一时之间全都抽出了兵器,看样子是想要对赵海动手。不过那人和那鹰在离地面还有一丈左右的地方就停了下来,最后平稳的落到了地面上,并没有受伤,这让四周正准备攻击赵海的人,手里都不由得一缓。

  赵海快步的来到了那法阵前面,他仔细的研究着那个法阵,在看过那法阵之后,赵海不由得倒吸了口凉气,赵海可是一个法阵大家了,而且虚界这里的法阵,他也有过很多的研究,法阵这东西,其实是有着很强的规律性的,所以赵海一眼就看出来了,这个法阵并不封印法阵那么简单。

  小船还留在血杀宗里,不过却也只是在血杀宗的总堂外的血海里,一般人还真的不在道小船的存在,因为人们想要进入小船,就只能通过传送阵,出来也是一样,所以根本就没有人知道小船在什么地方。

  赵海拿起了笛子仔细的看了看,随后他也没有客气,直接就冲着韩有为行了一礼道:“多谢韩城主,这礼物我很喜欢。”赵海是真的很喜欢这笛子,虽然这笛子的炼制好像是十分的粗糙,不过他并不在乎,他准备自己好好的炼制一下,然后把笛子直接就给香儿,香儿本身就会幻术,要是在加上这笛子的话,那她的幻术一定会更加的厉害。

  那人连忙道:“是,夫人,我原本是尸魔宗外门的一个弟子,我叫张宏良,不过我以前就喜欢研究法阵,后来直接就加入了神机堂,我研究出来的这个并不是身外化身,他只是一个普通的本命法器罢了,只不过是战斗力更强一些罢了。”

  所有人都知道玉成冰所说的老祖是什么人,那一定就是毒虫谷的上界大能了,玉成冰说他接到了毒虫谷上界大能的命令,那也就是说,毒虫谷的上界大能没事儿,而且准备对血杀宗动手了。如果毒虫谷的上界大能没事儿,那是不是他们宗门的上界大能也没事儿?要是他们宗门的上界大能也没事儿,而且也命令他们出手的话,那他们要不要出手?这让很多人都为难了起来。

  那厉鬼好像对这佛印十分的忌惮,他马上就是一声尖叫,随着这声音,一道无形的能量波,直向那佛印罩了过去。但是就在这时,一声笛声传来,这一声笛声也十分的尖锐,下一刻一道能量波,直接就挡在了那厉鬼放出来的能量波上,就听到轰的一声,两道能量波直接就消失不见了,而那佛印也直接就印到了那厉鬼的身上。

  何领主一听赵海这么说,他的心里不得有了一丝不祥的预感,随后他就见到赵海手里的法印飞快的变化,随后就听到赵海大喝道:“以血为引,以魂为祭,以魔之名,血引魔咒!”随着他的声音,就见他手里的那个血球开始旋转了起来。

  岳涛想了想,沉声道:“这样吧,你去把赵海先安排到驿站里休息,同时把他的通关文牒和身份牌拿来,就跟他们说,我们这里要批下这通关文牒,必须要领主大人亲自批才行,请他在驿站里等几天,等到通关文牒批下来之后,他就可以离开了。”

  赵海在休息的时候,也注意了一下香儿的样子,他心里也有了一个打算,随后他就休息了,这一次休息赵海就休息了一天一晚,让自己的精神力身体完全的恢复了,他这才站了起来,而香儿这一段时间一直在给赵海护法。

  赵海止住了笑声,看着何领主,随后开口道:“我笑你何领主,你可真是一个小人,明明是你想要对青木领用兵,却偏偏要找出这样的借口出来,青木领与青石领之间,已经有百年的和平了,难道说你真的想要撕悔和平协议,让万千百姓陷入到战火之中吗?”

  赵海看着这个老道,不由得摇了摇头,随后开口道:“道长还真的能说笑,你从最一开始就没有安什么好心,而且你进入到这里,也并不是为了解决这里的事情,你是想要在这里修练,想要收服那些厉鬼,但是你可能是真的被困在这里了,因为你太贪心了,他想要把整个空间给炼化了,制成一个内空间法器,这个内空间法器里自带阴脉,可以自动的产生阴气,你就可以用这里来养鬼了,但是也正是因为你如此的贪心,所以你反到是被困在了这里,这么多年,如果不是岳家人的生机养着你,怕是你早就死了,道长,你本就是魔道中人,就不要一直装出一道正道中人的样子,实在是让人不太习惯。”

  这一次的宴会其实也没有什么意思,无非就是向外界表明一个态度,赵海在黑石领这里是受欢迎的,毕竟岳涛的身份在黑石领这里可不是什么秘密,他公开的宴请赵海,这本身就已经传达出了一种十分积极的信号了,相信黑石领这里的人不会不明白这代表着什么。

  不一会儿那个人就回到了何领主的身边,躬身把一叠书纸给了何领主,何领主却没有接,而是摆了摆手,接着开口道:“给这位赵海长老看看吧,省得他又说我们骗他。”那应了一声,随后往赵海飞了过去,到了赵海的身边,把书信往赵海面前递了过去。

  老高头一听赵海这么说,马上就应了一声,随后他冲着赵海行了一礼,转身离开了,赵海看着他离开的背影,又看了一眼他手里的请帖,接着微微一笑,对香儿道:“香儿,看样子我们是快要离开黑水城这里了。”

  但是赵海却是一点儿也高兴不起来,他之所以高兴不起来,就是因为,那黑云的面积更大了,现在黑云所笼罩的速度也加快了,好像是对方知道赵海这里快要准备好了一样,所以他的速度也变快了很多,现在黑云已经笼罩血海境这里,被修士所探察出来的区域一半的面积了,也就是说,一天的时是,黑云所笼罩的面积,就一下增加了几倍。

  而赵海并不知道的是,这个时候不只是地下空间在晃动,就算是地面上的黑石城也在晃动,不过晃动的并不是十分的厉害,但也让城里的人感到十分的慌恐,他们以为是地震,所有城里的人一片的哭喊之声,整座黑石城是一片的大乱。

  天空中的那些何家人,现在心情却是无比的复杂,这一次的事情到底是怎么回事儿,他们比谁都清楚,确实是像赵海所说的,这件事情,完全就是何领主授意手下的人做的,为的就是趁着赵海在青石领的时候,把这件事情给引到青木领那里去,然后何家就可以趁这个机会,整合整个青石领的力量,进攻青木领了。

  6196288464
  baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS