Collect from 模板在線 厚樸網絡 淘寶店
 • Form Stuff
 • Form Layouts
 • Advance Form Samples
 • Form Components
 • Form Wizard
 • Form Validation
 • Multiple File Upload
 • Dropzone File Upload
 • Pages
 • Timeline
 • Coming Soon
 • Blog
 • Blog Post
 • News
 • News View
 • About Us
 • Contact Us
 • Calendar
 • Extra
 • User Profile
 • Lock Screen
 • FAQ
 • Inbox
 • Search Results
 • Invoice
 • Pricing Tables
 • Image Manager
 • 404 Page Option 1
 • 404 Page Option 2
 • 404 Page Option 3
 • 500 Page Option 1
 • 500 Page Option 2
 • 3 Level Menu
 • Item 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 2
 • Sample Link 3
 • Item 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Item 3
 • 4 Level Menu
 • Item 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 2
 • Sample Link 3
 • Item 2
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Sample Link 1
 • Item 3
 • Login Options
 • Login Form 1
 • Login Form 2
 • Data Tables
 • Basic Tables
 • Responsive Tables
 • Managed Tables
 • Editable Tables
 • Advanced Tables
 • Portlets
 • General Portlets
 • Draggable Portlets
 • Maps
 • Google Maps
 • Vector Maps
 • Visual Charts
 • THEME COLOR

 • Dashboard statistics and more bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

  1349
  New Feedbacks
  View more
  549
  New Orders
  View more
  +89%
  Brand Popularity
  View more
  12,5M$
  Total Profit
  View more
  Site Visits
  loading
  Activities
  loading
  Server Load
  loading
  Feeds
 • You have 4 pending tasks. Take action
  Just now
 • New version v1.4 just lunched!
  20 mins
 • Database server #12 overloaded. Please fix the issue.
  24 mins
 • New order received. Please take care of it.
  30 mins
 • New order received. Please take care of it.
  40 mins
 • New user registered.
  1.5 hours
 • Web server hardware needs to be upgraded. Overdue
  2 hours
 • New order received. Please take care of it.
  3 hours
 • New order received. Please take care of it.
  5 hours
 • New order received. Please take care of it.
  18 hours
 • New order received. Please take care of it.
  21 hours
 • New order received. Please take care of it.
  22 hours
 • New order received. Please take care of it.
  21 hours
 • New order received. Please take care of it.
  22 hours
 • New order received. Please take care of it.
  21 hours
 • New order received. Please take care of it.
  22 hours
 • New order received. Please take care of it.
  21 hours
 • New order received. Please take care of it.
  22 hours
 • Calendar
  Chats
 • Bob Nilson at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Lisa Wong at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Bob Nilson at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Richard Doe at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Richard Doe at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Bob Nilson at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Richard Doe at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Bob Nilson at Jul 25, 2012 11:09 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.
 • 可是要救人的话,那也不见得是什么好事儿,不要以为救了对方,对方就会感激你,赵无极没有那么天真,这个世界上,恩将仇报的事情太多了,如果救了对方,却被对方暗算,那可就真的是太倒霉了。

  这一戟看起来平平无奇,好像没有任何特别的地方,但是这一戟却是一下就封死了盛兕所有的退路,同时还有着无数的变化,以防止其它人来救盛兕,看样子对方是想要一戟就要了盛兕的命一样。

  那个鹰面人好像也是一愣,随后他马上就是一转身,直向赵海杀了过去,他的速度依然是那么快,但是他的长戟刺中了那个赵海之后,却依然是感觉好像是什么东西都没有刺中,而这个时候,赵海的声音在一次的从他的身后传来道:“还是太慢了,真是让我失望啊。”

  温文海他们都有些不解,不过他们相信,闻于名发出这样的声音,一定与下面的法阵有关,所以他们的目光,全都往下面望去,他们还真的是想要看看,下面的法阵那里,发生了什么变故,会引得闻于名他们如此的吃惊。

  而神机堂那里,最近一段时间,一直在对他们的法阵进行改良,想要让血杀宗的法阵,变得威力更大,而且还要让血杀宗的法阵,不只是能用在大规模的法阵上,还要可以用在血杀宗弟子的身外化身上,这对于他们来说,可是十分重要的。

  骨山不停的前进,一头一头的鲲直接就消失不见了,而古远征从头到尾,都只是坐在那骨山的王座之上,连手指头都没有动一下,这让血杀宗无弟的弟子,都看得两眼放光,他们真的希望,自己有一天,也能如古远征那样,举手投足之间,就可以要了无数鲲的命。

  随着白眼的命令,血杀宗的三股骑兵开始了冲锋,血杀宗的骑兵,虽然没有那些双头鹰大,但是他们的攻击力,却绝对是血杀宗里最强的,他们因为长时间的配合,那战斗力绝对是比血杀宗弟子组成的大阵还要强悍得多,最重要的是,不管是那一种骑兵,他们的速度都十分的快,冲击力也十分的强悍。

  没有人开口,所有人都沉默着,一看到没有人说话,温文海这才沉声道:“好,如果大家都没有什么意见的话,那这件事情就这么定了,下一次我们进攻,直接就向前推进十万里,反正我们现在前进,都是用法器带着弟子前进,速度十分的快,下一次进攻,就让前进的速度,在一次加快一些也就是了。”

  古远征想了想,沉声道:“到是可以试一下,下一次我们在进攻的时候,可以直接就保持巨剑阵的方式前进,到了时间也不停来,看看会不会遇到敌人,如果敌人在那个时间没有出现,那就说明,时间可能也已经不是敌人进攻我们的标准了,那样我们的战术就可以更加的灵活了,不过我希望下一次我们进攻的时候,那个休整的弟子,也能做好战斗的准备,要是我们真的遇到了强大的敌人,他们可以在第一时间进行支援。”

  两人一听赵海这么说,都是一愣,随后都点了点头,他们两人可是知道尸魔宗的,尸魔宗不但是血海境这里,最强大的宗门之一,最重要的是,他们也是血海境这里最不讲理的宗门之一,不管是他们门下的弟子,还是门下的长老,就没有一个是讲理的,跟十大宗门里的其它几家还算可以,对于那些小宗门,他们完全是一点儿理都不讲。

  不一会儿闻于名就到了这里,在他的身边,还跟着几个神机堂里的法阵高手,他们一到了这里,马上就冲着赵海行礼,赵海冲着他们笑着点了点头道:“去看看吧,这个法阵到是有点儿意思,要是你们不能落到地面上,就仔细的看看这法阵的阵符。”

  但是当温文海他们在看到他的战后总结的时候,却总是会感觉到自己的身上直冒冷汗,因为他们感觉,要是真的让这个成万春成为他们的敌人的话,那么他们想要击败敌人,就真的是太难了,甚至他的战后总结,现在还经常会成为参谋部那里的参考资料,可以说,他马防御,把保护主将,已经完全的严研透了,要是真的让他来当一军之主将,只要他把防御上的心思,往进攻上用一点儿,那他就可以成为血杀宗里,指挥能力最强的几个人之一。

  古远征和盛兕全都是一愣,古远征更是不解的看着白眼道:“还有这种意?真是不可思议,以前从来都没有听说过。”这种意确实是没有听说过,整个血杀宗里,也只听说白眼领悟过这种意,其它人都没有领悟过这样的意。

  盛兕一听赵海这么说,不由得脸涨得通红,对于他来说,赵海的一句夸奖,比什么都重要,他的一切全都是赵海给他的,他的命都是赵海给他的,而他对赵海也是最为崇拜的,他一直想要为赵海做事儿了,所以他拼命的修练,他有现在的实力,一方面是因为他的天赋,另一方面却是因为他的勤奋,而之前他所做的一切,在赵海说出这一句话的时候,他就感觉值得了,全都值了。

  第二天依然无事,一直到申时,也没有一个敌人出现,申时两刻一过,一看到依然没有敌人出现,古远征也就不在等了,他直接就下令,早就做好了准备的血杀宗弟子,就直接开始了向前推进。

  朱勇也笑着看着古远征道:“老古,你这一次可真的是赚大了,我记得以前少爷用过一次骨意吧,那骨山,那骨巨人,那巨骨王座,那战斗力,可是强悍无比啊,你现在也领悟了骨意,是不是也可以做到那种成度?”

  这些事情他们做过已经不是一次两次了,所以上手的十分快,十分轻松的就做好了,所有弟子各有分工不同,自己去做自己的事情,相信很快就可以把法阵布置好,等到法阵布置好,那迦楼罗界这里,就算是完全的被他们给占领了。

  那罗睺宗的人,一看到赵海他们落下了,他也有些意外,不过他还是马上就一个术法传信送了出去,随后就在那里定定的看着赵海他们,好像是怕赵海他们跑了一样,赵海到是没有什么,只是一脸平静的坐在那里,但是赵无极和燕北脸色却慢慢的凝重了起来,他们两人已经感觉到了,足有几十道气息,正往他们这里逼近,看样子一定就是对方的人。

  那干尸哈哈大笑道:“十分的简单,因为我想活捉你们,我想要你们的身体,我现在的身体,是不可能离开这里的,我就算是能离开这里,我到了外面,只要是看到我的人,就一定会要我的命,所以我不能离开这里,所以我需要你们的身体,不过我没有想到,你竟然会如此的聪明,这真的是让我感到十分的意外。”

  当巨剑与鲲的身体接触的时候,剑刃上的刀意和剑意,光芒一闪,那剑就好像是划破一张纸一样,直接就把那鲲的身体给刺破了,随后那剑直接就刺入到了鲲的身体里,随后剑身上的杀气和佛力全都暴光了,鲲身上的伤口很是变大,随后喷出无数的黑烟,接着从他们的身体里面,突然出现了无数的金光,随后那些鲲直接就炸开了,化成了一团黑烟,消失不见了。

  9143926291
  baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS